Reklamačný poriadok - AutoNorma

Reklamačný poriadok a postup reklamácie

Pro správné vytvoření reklamace prosím vyplňte tento dokument a odešlete společně s reklamovaným produktem.

Adresa pre doručovanie: REMANTE GROUP s.r.o., Sadová 44, 746 01 Opava

1) Ak budete potrebovať pomôcť so založením reklamácie a ako ju vykonať, prípadne kde zaslať diel, kontaktujte nás na telefóne +421 908597679 alebo emailovej adrese: info@autonorma.sk

2) Reklamáciu založíte jednoducho online na: http://www.autonorma.cz/reklamace 

3) Ak budete potrebovať informácie o stave Vašej reklamácie, kontaktujte nás na telefóne +420 739 556 247 / +420 735 177 101 / +420 731 447 509, prípadne na telefónne číslo uvedené v emailu, aby potvrdila prijatie dielu do reklamačného procesu alebo na emailovej adrese: reclamation@remante.com

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je určený pre osobu spotrebiteľov (maloobchod).

Ustanovenia pre veľkoobchod (tj. Vzťah medzi našou spoločnosťou a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára zmluvu v rámci vlastnej obchodnej, výrobnej alebo obdobné činnosti či pri samostatnom výkone svojho povolania) nie sú zákonom ani týmto reklamačným poriadkom definovaná.

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a služieb poskytovaných našou spoločnosťou

AutoNorma.cz
Na Starém břehu 7
746 01 Opava
Česká republika

zapsanouv obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 65075

Adresa pre doručovanie: REMANTE GROUP s.r.o., Sadová 189/44, 746 01 Opava

Telefónne číslo: +420 731 447 509

Kontaktný e-mail: reclamation@remante.com

 

  1. Za aké vady tovaru odpovedáme?

Ako predávajúci odpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

- má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

- je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej odpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej době.Nejste Ak spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

 


2. Aká je záručná doba?

U nepoužitého tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba. U repasovaného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

 

 


3. Aké sú Vaše práva z chyby služieb?

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za to, že diel nemá pri prevzatí Vami vadu, ktorú sme mali podľa zmluvy opraviť.

O prípadnej vaděnás informujte bez zbytočného odkladu po tom, kedy máte možnosť zariadení prezrieť, a to buď označením vady, alebo oznámením, ako sa prejavuje. Najneskôr možno chybu reklamovať do šiestich mesiacov od prevzatia opraveného dielu.

 


4. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť tovar prevádzkovať úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, nebopřiměřenou zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

U použitého tovaru máte nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie nové veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených zákonom).

V prípade vady služby máte nárok na bezplatnú opravu. Ak nemožno vadu odstrániť, máte právo na primeranú zľavu z ceny opravy.

 


4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatrí, ak:

- ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

- ste vadu sami spôsobili;

- uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

- chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním, neodbornou manipuláciou, porušením ochranných plomb či pečatí. Bližšie určenie nájdete v príslušných sortimentnej podmienkach.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

 


5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti (alebo osoby, ktorá je na webovom rozhraní uvedená ako osoba určená na opravu) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.

- reklamovaný tovar doručíte (jinak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu doručovaciu adresu.

Pri zasielaní zabaltezboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 


Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 15. 6. 2015.