Repasované autodiely priamo od zdroja
basket 0

0 €

V košíku nemáte žiadny tovar

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu AutoNorma.sk umiestneného na webovom rozhraní https://www.autonorma.sk/ (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou

 

REMANTE GROUP s.r.o.,
Na Starém břehu 2756/7,
746 01 Opava, Česká republika
IČO: 02617862,
DIČ: CZ02617862

 

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 65075

Adresa pre doručovanie: AUTONORMA.SK., Sadová 44, 746 01 Opava, Česká republika

 

Telefónne číslo: +421 432 901 190

Kontaktný e-mail: info@autonorma.sk

 

ako predávajúcim (resp. poskytovateľom služieb) a Vami ako kupujúcim (resp. odberateľom služieb).

 

Tieto obchodné podmienky, s výnimkou ustanovení upravujúcich využitie prostriedkov komunikácie na diaľku, sa primerane použijú aj pre zmluvy uzavreté za súčasnej prítomnosti zmluvných strán.

 


ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Aké zmluvy možno uzavrieť prostredníctvom webového rozhrania?

Zmluvou uzatváranou prostredníctvom webového rozhrania môže byť predovšetkým zmluva kúpna alebo zmluva o poskytovaní servisných služieb, prípadne aj ďalšie zmluvy tu uvedené (ďalej spoločne len ako "zmluva").

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke.

Tovarom sa rozumie najmä nové či repasované diely pre osobné a nákladné automobily, poľnohospodársku, lesnú a stavebnú techniku ​​a lode (tiež len ako "diely").

Zmluvou o poskytovaní servisných služieb sa zaväzujeme opraviť Vami zaslaný diel, a Vy sa zaväzujete opravený diel prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám cenu opravy uvedenú v objednávke. Za opravu sa podľa týchto obchodných podmienok považuje činnosť, ktorou sa odstraňujú vady, následky poškodenia alebo účinky opotrebenia. Uzatvorením zmluvy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že opravu môže vykonať aj tretia osoba. Naša zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb nie je týmto nijako dotknutá.

Pokiaľ máte záujem o maximálne rýchle vybavenie opravy, môžeme sa dohodnúť na riešení kúpy výmenným systémom. Vysporiadanie ceny bude prebiehať podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna cena alebo cena za opravu (ďalej len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

 

1.2. Je zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a zmluva medzi nami nie je uzatváraná podľa týchto obchodných podmienok, ale podľa Všeobecných obchodných podmienok pre veľkoobchod.

 

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

- právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 6 týchto obchodných podmienok);

- nárok na záruku na nepoužité diely v dĺžke najmenej 24 mesiacov a repasované diely v dĺžke 24 mesiacov a na použité diely v dĺžke 12 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

- právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

 

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

- Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

- Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

- sortimentnými podmienkami, ktoré upravujú predovšetkým podmienky a postup pri vrátení opravovaných dielov;

- podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy;

- objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

- zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení, ďalej len "občiansky zákonník");

- zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovensku Republiku, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, berte na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 

UZATVORENIE ZMLUVY

 

2. Zmluva

2.1. Ako uzatvárame zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Rovnako sú na webovom rozhraní uvedené nami poskytované servisné služby. Cena servisných služieb vychádza z aktuálneho cenníka zverejneného na webovom rozhraní (ďalej len "cenník") a môže sa zmeniť v závislosti od rozsahu poškodenia. O prípadnej zmene ceny budete informovaní. Pri nesúhlasu so zmenou ceny môžete odstúpiť od zmluvy.

Prezentácia tovaru a služieb je informatívneho charakteru, nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 

2.2. Ako objednať tovar?

Tovar si môžete objednať prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) alebo služby, počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

V rámci objednávky v tzv. výmennom systéme môžete zvoliť možnosť odkúpenia Vášho použitého či poškodeného dielu. V takom prípade môže byť účtovaná vratná kaucia (podrobnejšie pozri článok 2.5 nižšie). Upozorňujeme, že odvoz použitého či poškodeného dielu môže byť spoplatnený podľa cenníka.

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny, vratnej kaucie a nákladov na zvolený spôsob dopravy a platby. Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku odošlete stlačením tlačidla "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatí objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

 

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je Vám doručená správa o prijatí objednávky z našej strany. Potvrdenie Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

 

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané potvrdenie o prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

 

2.5. Ako je určovaná cena pri odkúpení Vášho použitého dielu?

 Ceny použitých dielov sa riadi ich dostupnosťou na svetových trhoch. Pri riešení kúpy výmenným systémom je cena použitého dielu zastúpená vratnou kauciou.

V prípade, že nám použitý či poškodený diel zašlete skôr, ako Vám odošleme objednaný diel, nebude Vám účtovaná vratná kaucia, a uhradíte nám iba cenu objednaného dielu, resp. služby.

Ak nám použitý či poškodený diel pošlete až po odoslaní nového dielu, budeme od Vás požadovať uhradenie vratnej kaucie, ktorej výška bude uvedená v objednávke. Aby sme Vám mohli vrátiť uhradenú kauciu, je nutné, aby poškodený či použitý diel spĺňal stanovené podmienky, ktoré umožňujú jeho ďalšiu opravu. Posúdenie možnosti opravy a ocenenie Vášho použitého či poškodeného dielu prebieha v súlade s našimi sortimentnými podmienkami. Pokiaľ Vami zaslaný diel spĺňa podmienky pre vrátenie kaucie, bude Vám kaucia vrátená v lehote 14 dní.

Pokiaľ bude Vami zaslaný diel spôsobilý k ďalšej oprave len s vynaložením dodatočných nákladov (zaobstaranie chýbajúcich alebo poškodených súčastí), bude Vám cena týchto nákladov odpočítaná z hodnoty vratnej kaucie. O výške dodatočných nákladov Vás budeme informovať.

V prípade, že je poškodenie Vášho dielu takého rozsahu, že oprava nie je možná v rámci vyššie uvedenej vratnej kaucie a kaucia Vám bola pripočítaná k cene nového či repasovaného dielu, nebude Vám už kaucia vrátená. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať.

Ak nie je Vami zaslaný diel spôsobilý opravy, vezmite na vedomie, že ak ho ponecháte v našej spoločnosti, uzatvárame ohľadom tohto dielu darovaciu zmluvu, ktorou nám bezplatne prevádzate tento diel do vlastníctva, a my ho do svojho vlastníctva prijímame. Ak máte o vrátenie dielu nespôsobilého opravy záujem, na vyžiadanie Vám ho zašleme. Pokiaľ si vrátenie dielu nevyžiadate do 1 mesiaca odo dňa, keď sme Vás informovali o nemožnosti opravy, považujeme darovaciu zmluvu za uzavretú. Náklady spojené s vrátením dielu hradíte Vy.

Všetky vratné diely prijímame iba za predpokladu, že toto zaslanie potvrdí náš predajca, ktorý s Vami komunikuje (formou e-mailu) alebo využijete tzv. "Shipping list", ktorý zašlite buď na mail predajcu, ktorý s vami komunikuje, prípadne ho pribalíte do balíka k vratným dielam.

Shipping list nájdete na stiahnutie tu: http://shop.remante.com/files/shipping_list_en.pdf

 

2.6. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

Upozorňujeme na to, že pri stanovení ceny opravy vychádzame z opisu závady, ktorý nám oznámite. Ak popis nie je úplný alebo nezodpovedá skutočnosti, alebo ak je v priebehu opravy zistená ďalšia závada, vyhradzujeme si právo zmeniť stanovenú cenu. O prípadnej zmene ceny Vás budeme okamžite informovať. Ak so zmenou ceny nebudete súhlasiť, máte právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar či poskytnúť službu za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

 

2.7. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

 

2.8. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

2.9. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

 

2.10. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

 

AKÉ SÚ PLATOBNÉ PODMIENKY?

 

3. Platobné podmienky

 

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky);

- bezhotovostne šekom;

- v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou pri zaslaní tovaru na dobierku;

- bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom účtu PayPal.

Základnou formou úhrady je platba na dobierku. Iné formy úhrady sú možné po vzájomnej dohode.

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

 

3.2. Spôsob úhrady vratnej kaucie

Úhradu vratnej kaucie vykonáme iba jediným spôsobom a to bezhotovostne na Váš bankový účet.

 

3.3. Kedy nastane splatnosť ceny?

V prípade zaslania tovaru na dobierku je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru či služby je cena splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

 

AKÉ SÚ DODACIE PODMIENKY?

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

 

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

 

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme ihneď po prijatí objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne po pripísaní platby na náš účet (pri platbe tovar vopred).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcom, akonáhle je to možné. Orientačná doba expedície je uvedená pri tovare na webovom rozhraní. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodacia doba u skladových položiek je spravidla 24 hodín v prípade expresného dodania, inak 2-3 dni. Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

 

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

SERVISNÁ ZÁKAZKOVÁ OPRAVA

 

5. POSKYTOVANIE SERVISNÝCH SLUŽIEB

5.1. Kedy Vám bude servisná služba poskytnutá?

Ak ste spotrebiteľom, máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia. Počas tejto doby Vám služba bude poskytnutá iba v prípade, že s tým vyslovíte výslovný súhlas.

Udelenie súhlasu je možné aj zaškrtnutím príslušnej možnosti v priebehu objednávania. Ak vyslovíte súhlas s poskytnutím servisné služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

 

5.2. Akým spôsobom nám môžete zaslať diel k oprave?

Vykonávame zvoz dielov k oprave z celej SR, Slovenska i iných vybraných krajín. Tento zvoz môže byť spoplatnený podľa cenníka. Ak budete chcieť zaslať diel iným spôsobom, môžete tak bez obáv urobiť.

 

5.3. Ako prebehne samotná oprava?

Po prevzatí dielu vykonáme prehliadku dielu na preskúmanie miery jeho poškodeniu. Na základe zistených informácií stanovíme cenu a časový rozsah opravy. Ak sa tieto údaje líšia od predbežných údajov uvedených v objednávke, budeme Vás o tejto skutočnosti okamžite informovať. Ak so zmenou niektorého z parametrov objednávky nebudete súhlasiť, máte právo na odstúpenie od zmluvy.

 

5.4. Ako prebieha prevzatie opraveného dielu?

Akonáhle bude oprava dielu dokončená, budeme Vás kontaktovať. Diel Vám bude zaslaný spôsobom, ktorý ste zvolili v objednávke, alebo iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

Upozorňujeme Vás na to, že v prípade, že po dokončení opravy nebude uhradená celá výška ceny opravy, vznikne nám k dielu zádržné právo v zmysle § 1395 a nasl. Občianskeho zákonníka. O zadržaní budete informovaní e-mailom. Naša spoločnosť bude mať právo na náhradu nákladov spojených so starostlivosťou o zadržaný diel.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky.

Od zmluvy o poskytovaní servisných služieb možno odstúpiť v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu REMAN GROUP s.r.o., Na Starom brehu 2756/7, 746 01 Opava, alebo e-mail info@remante.com. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k stiahnutiu tu.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

 

6.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

 

6.3. Kedy od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní;

- o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa Vášho želania alebo pre Vašu osobu;

- o oprave alebo údržbe vykonanej na Vami určenom mieste na Vašu žiadosť.

 

6.4. Špeciálne ustanovenia o odstúpení od zmluvy nad rámec zákonnej úpravy

Predávajúci (resp. Poskytovateľ služieb) môže v individuálnych prípadoch a po vzájomnej dohode vyhovieť návrhu kupujúceho na odstúpenie od zmluvy nad rámec zákonnej úpravy, teda aj keď došlo k uplynutí 14 dňovej lehoty, alebo podľa § 1837 občianskeho zákonníka nešlo od zmluvy odstúpiť.

Vzhľadom k nákladom spojeným s úpravami tovaru, administratívne úkony, prepravou, obstaraním tovaru a ďalšími úkonmi si predávajúci (resp. Poskytovateľom služieb) v prípade návrhu zo strany kupujúceho vyhradzuje právo mu navrhnúť primeraný poplatok, ktorý sa pri využití tejto služby zaväzuje kupujúci uhradiť poskytovateľovi. Výška tohto poplatku je vždy stanovená individuálne vzhľadom k danému prípadu.

Táto služba, vzhľadom k tomu, že je postavená nad rámec zákona a je teda prejavom dobrej vôle predávajúceho (resp. Poskytovateľom služieb), nie je nijako nárokovateľná a predávajúci (resp. Poskytovateľom služieb) si teda vyhradzuje právo takýto návrh na odstúpenie zmluvy zo strany kupujúceho odmietnuť.

 

6.5. Akým spôsobom nám vrátite tovar?
 
Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar odošlite na adresu REMAN GROUP s.r.o., Na Starom brehu 2756/7, 746 01 Opava. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

- kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

 

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

 

6.6. Čo keď bolo vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť cenu (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode) a náklady na dodanie tovaru.

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne opotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

 

6.7. Čo keď bola na zariadení vykonaná časť opráv?

V prípade, že sme v čase odstúpenia už vykonali časť servisných služieb, máme nárok na úhradu pomernej časti ceny opravy, ktorá zodpovedá rozsahu vykonané opravy.

 

6.8. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem vrátenia ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

- rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

- spôsobom, aký budete požadovať;

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

6.9. Kedy môžeme odstúpiť od zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- technickú chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

- tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o svojom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od zmluvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

7. Práva z vadného plnenia

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru a na poskytovanie služieb sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 

8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 8.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania.

 

8.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 6. 2015

 

 

 


Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu AutoNorma.sk umiestneného na webovom rozhraní https://www.autonorma.sk/ (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou

 

REMANTE GROUP s.r.o.,
Na Starém břehu 2756/7,
746 01 Opava, Česká republika
IČO: 02617862,
DIČ: CZ02617862

 

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 65075

Adresa pre doručovanie: AUTONORMA.SK., Sadová 44, 746 01 Opava, Česká republika

 

Telefónne číslo: +421 432 901 190

Kontaktný e-mail: info@autonorma.sk

 

ako predávajúcim (resp. poskytovateľom služieb) a Vami ako kupujúcim (resp. odberateľom služieb).

 

Tieto obchodné podmienky, s výnimkou ustanovení upravujúcich využitie prostriedkov komunikácie na diaľku, sa primerane použijú aj pre zmluvy uzavreté za súčasnej prítomnosti zmluvných strán.


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní servisných služieb alebo iné zmluvy tu uvedené (ďalej spoločne len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Tovarom sa rozumie najmä nové či repasované diely pre osobné a nákladné automobily, poľnohospodársku, lesnú a stavebnú techniku ​​a lode (tiež len ako "diely").

1.3. Zmluvou o poskytovaní servisných služieb sa poskytovateľ zaväzuje opraviť diel zaslaný odberateľom a odberateľ sa zaväzuje opravený diel prevziať a zaplatiť cenu opravy uvedenú v objednávke. Opravou dielu sa podľa týchto obchodných podmienok rozumie činnosť, ktorou sa odstraňujú vady, následky poškodenia alebo účinky opotrebenia dielu.

1.4. Ak má odberateľ záujem o maximálne rýchle vybavenie opravy, môže sa s poskytovateľom dohodnúť na riešení kúpy výmenným systémom. Vysporiadanie ceny potom bude prebiehať podľa týchto obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia tiež právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník").

1.6. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.7. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod.

1.8. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednávku tovaru či služieb je možné urobiť pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom online obchodu, telefonicky či e-mailom.

2.2. Kupujúci je na výzvu predávajúceho povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zaslaním kópie živnostenského alebo iného oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra na kontaktný e-mail predávajúceho.

2.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4. V rámci objednávky je možné zvoliť, či má predávajúci odkúpiť použitý či poškodený diel kupujúceho. Odvoz takého dielu môže byť spoplatnený podľa cenníka.

2.5. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Prijatie objednávky bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak by k prijatiu nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy bude kupujúcim prevzatý objednaný tovar, kedy bude poskytnutá služba alebo keď kupujúci vykoná úhradu ceny tovaru či služieb (podľa toho, čo nastane skôr).

2.6. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru alebo služby. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedíciu tovaru, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru.

 

3. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Potrebnými návody sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné pre prevzatie a užívanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom jazyku. Protokoly potvrdzujúce hodnoty výstupného testovania, kalibrácie a ďalších servisných úkonov, môžu byť v jazyku anglickom.

3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný uhradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3. Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe platby a dopravy.

3.4. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

3.5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť dopravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

3.6. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

4. Poskytovanie servisných služieb

4.1. Po prevzatí dielu bude poskytovateľom vykonaná prehliadka dielu za účelom preskúmania miery jeho poškodeniu. Na základe zistených informácií stanoví poskytovateľ cenu a časový rozsah opravy. Ak sa líši tieto údaje od predbežných údajov uvedených v objednávke, bude odberateľ o tejto skutočnosti okamžite informovaný. Ak so zmenou niektorého z parametrov objednávky nebude odberateľ súhlasiť, má právo na odstúpenie od zmluvy.

4.2. O dokončeniu vykonania opravy dielu bude odberateľ informovaný. Opravený diel bude odberateľovi zaslaný spôsobom, ktorý zvolil v objednávke, alebo iným spôsobom, na ktorom sa s poskytovateľom dohodne. Pre zaslanie opraveného dielu platia ustanovenia článku 3 týchto obchodných podmienok obdobne.

4.3. Ak nebude ku dňu dokončenia opravy dielu uhradená celá výška ceny opravy, vznikne poskytovateľovi zádržné právo v zmysle ustanovenia § 1395 a nasl. Občianskeho zákonníka. O zadržaní bude odberateľ informovaný e-mailom. Poskytovateľ má v prípade vzniku zádržného práva právo na náhradu nákladov spojených so starostlivosťou o zadržaný diel.

4.4. V prípade, že nie je oprava dielu zaslaného odberateľom možná, a odberateľ diel ponechá u poskytovateľa, dochádza medzi odberateľom a poskytovateľom vo vzťahu k tomuto dielu k uzavretiu darovacej zmluvy. Pokiaľ odberateľ o vrátenie dielu požiada, zašle mu je poskytovateľ na náklady odberateľa.

4.5. Zaslanie dielu možno požadovať najneskôr do jedného mesiaca od doby kedy je odberateľovi zaslaná informácia o tom, že diel nie je spôsobilý opravy. Po uplynutí jedného mesiaca považuje poskytovateľ darovaciu zmluvu za uzavretú.

 

5. Cena tovaru a služieb, platobné podmienky

5.1. Na webovom rozhraní sú uvedené ceny tovarov a služieb. Z týchto cien je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti na množstve objednávaného tovaru alebo služieb, alebo na predchádzajúcich nákupoch kupujúceho.

5.2. Ceny použitých dielov sa riadi ich dostupnosťou na svetových trhoch.

5.3. Pri riešení kúpy výmenným systémom je cena použitého dielu zastúpená vratnú kauciou. V prípade, že odberateľ použitý či poškodený diel zašle poskytovateľovi až po odoslaní nového dielu, bude poskytovateľ požadovať úhradu vratnej kaucie, ktorej výška bude uvedená v objednávke. Pre vrátenie kaucie je nutné, aby poškodený či použitý diel spĺňal stanovené podmienky, ktoré umožňujú jeho ďalšiu opravu. Posúdenie možnosti opravy a ocenenie použitého či poškodeného dielu prebieha v súlade so sortimentnými podmienkami poskytovateľa. Ak zaslaný diel spĺňa podmienky pre vrátenie kaucie, bude kaucia vrátená odberateľovi v lehote 14 dní. Ak podmienky pre vrátenie kaucie splnené nie sú, pripočítava sa kaucia k cene nového či repasovaného dielu a nevracia sa. O tejto skutočnosti bude odberateľ informovaný.

5.4. Ak odberateľ zašle použitý či poškodený diel skôr, než mu poskytovateľ zašle objednaný diel, vratná kaucia sa neúčtuje.

5.5. Pri stanovení ceny služby vychádza poskytovateľ z opisu závady dielu, ktorý je poskytovateľovi oznámený. Ak takýto popis nie je úplný, nezodpovedá skutočnosti alebo je ak v priebehu opravy zistená ďalšia závada dielu, má poskytovateľ právo zmeniť stanovenú cenu. O prípadnej zmene ceny bude odberateľ informovaný, nesúhlasí s takouto zmenou, má právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má možnosť zaplatiť cenu tovaru alebo služby najmä:

• dobierkou;

• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho;

• bezhotovostne prostredníctvom účtu PayPal;

• bezhotovostne šekom.

Základnou formou úhrady je platba na dobierku. Iné formy úhrady sú možné po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený vyžadovať platbu pred dodaním tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

5.6. Jediný spôsob pre úhradu vratnej kaucie je bezhotovostný prevod na účet kupujúceho alebo účet ním pre tento účet predávajúcemu oznámený.

5.7. Pri bezhotovostnej platbe cena splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru či služby je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.8. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,4% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okrem práva na zaplatenie zmluvného úroku z omeškania má predávajúci právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nedodržania doby splatnosti kupujúcim, a to v plnej výške.

5.9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru či služby je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru alebo služieb, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

5.10. Platba tovaru je možná v českých korunách (CZK), euro (EUR), prípadne amerických dolároch (USD).

5.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu (resp. Cenu služieb) bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi). Formulár na odstúpenie od zmluvy je k stiahnutiu tu.

6.2. Predávajúci (resp. Poskytovateľ služieb) môže v individuálnych prípadoch a po vzájomnej dohode vyhovieť návrhu kupujúceho na odstúpenie od zmluvy nad rámec bodu 6.1. Táto služba nie je nijako nárokovateľná a predávajúci (resp. Poskytovateľom služieb) si teda vyhradzuje právo takýto návrh na odstúpenie zmluvy zo strany kupujúceho odmietnuť.

Vzhľadom k nákladom spojeným s úpravami tovaru, administratívne úkony, prepravou, obstaraním tovaru a ďalšími úkonmi si predávajúci (resp. Poskytovateľom služieb) v prípade návrhu zo strany kupujúceho vyhradzuje právo mu navrhnúť primeraný poplatok, ktorý sa pri využití tejto služby zaväzuje kupujúci uhradiť poskytovateľovi. Výška tohto poplatku je vždy stanovená individuálne vzhľadom k danému prípadu.

6.3. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru alebo služby dlhšie ako 4 týždne.

6.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

6.5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád. Kupujúci ďalej nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb.

6.6. Ďalšie prípady odstúpenia od zmluvy sú upravené v týchto obchodných podmienkach.

6.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6.8. Ak bol spoločne s tovarom alebo službou poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť a kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Pre prijatie tovaru do reklamačného konania musí tovar spĺňať Podmienky prijatia starých dielov "PPSD", ktoré sú dostupné v CDB alebo na webových stránkach predávajúceho. Tovar tiež nesmie mať porušené záručnej plomby, musí byť kompletný a nerozobratom a jeho komponenty nesmú byť mechanicky poškodené. Ak nebudú splnené tieto podmienky alebo bude reklamácia podaná po záručnej lehote, bude reklamácia predávajúcim zamietnutá ako neoprávnená.

7.2. V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu s reklamovaným tovarom úplne vyplnený reklamačný list, dostupný v rozhraní CDB alebo na webových stránkach predávajúceho. Pokiaľ nebude reklamačný list predávajúcemu predložený najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť ako neoprávnenú.

7.3. Kupujúci je zodpovedný za riadne zabalenie reklamovaného tovaru, aby zabránil možnému poškodeniu tovaru počas prepravy.

 

8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

8.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

• uchovávať ako dôverné;

• neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;

• nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvy;

• nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

8.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

9.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 6. 2015.